O mieście z mieszkańcami - Dialog polsko-francuski - Konferencja 23-24 października 2013 r.

Organizatorzy

Centrum
Deliberacji
w Instytucie Socjologii
 

ul. Karowa 18 (sala 210, II piętro)
00-927 Warszawa
e-mail: cd@uw.edu.pl
tel. +48 660 747 655

Centrum Deliberacji powstało w Instytutcie Socjologii Uniwersytetu Warszawkiego w 2010 roku. Jest to interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza, w której są podejmowane pilne problemy praktyczne dotyczące komunikacji w demokracji oraz demokratycznego komunikowania. Centrum Deliberacji ma na celu:

 • wytwarzanie i gromadzenie wiedzy z zakresu standardów działania, a także innowacji w demokracji i demokratycznym komunikowaniu,
 • badania prowadzone w przedmiocie przedstawionym w pkt. 1.,
 • projektowanie i testowanie narzędzi oraz planowanie strategii mających przyczyniać
 • się do implementacji założeń demokracji deliberatywnej,
 • popularyzację rezultatów działania w kraju i za granicą.

Centrum Deliberacji (dalej, w skrócie: CD) czerpie z najlepszych wzorców działania podobnych jednostek akademickich na świecie. Nawiązaliśmy kontakt i współpracę z the Center for Deliberative Democracy na Uniwersytecie Stanforda (Stany Zjednoczone), the Center for Digital Citizenship na Uniwersytecie w Leeds (Wielka Brytania), Challenges to Democracy in the 21st Century – the National Center of Competence in Research na Uniwersytecie w Zurichu (Szwajcaria).

Socjologowie, medioznawcy, politolodzy, prawnicy oraz informatycy w zespołach zadaniowych będą opracowywać zagadnienia dotyczące ram prawnych i instytucjonalnych, a także metod i narzędzi sprzyjających rozwojowi demokratycznego dialogu, w tym konsultacji społecznych. Ważne miejsce w projektach będą zajmować media, zwłaszcza nowe technologie informacyjne i komunikacyjne oraz takie ich wykorzystanie, które najlepiej będzie służyć efektywnemu i skutecznemu podejmowaniu decyzji w obszarze polityki społecznej.

Staraniem CD wybrane projekty będą realizowane wspólnie z przedstawicielami administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Przygotowywane będą tematyczne diagnozy i analizy wraz z rekomendacjami. Badania o charakterze praktycznym będą miały wpisaną ewaluację w plan działań. W CD wspieramy różnorodność metodologiczną. Jest tu miejsce m.in. na analizę instytucjonalną, analizę prawną, badania sondażowe na reprezentatywnej próbie, badania etnograficzne, analizę dyskursu, jak też badania o charakterze interwencji socjologicznej (action research).

Ośrodek
Kultury
Francuskiej
i Studiów Frankofońskich

ul. Dobra 55 (III piętro)
00-312 Warszawa
e-mail: okf@uw.edu.pl
tel. +48 22 55 260 41

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich (OKFiSF) powstał przy Uniwersytecie Warszawskim na postawie Deklaracji Polsko-Francuskiej zawartej 21 lutego 1958. Na jej mocy powstał równolegle Ośrodek Kultury Polskiej na Uniwersytecie Sorbony (Paris-IV).

Status prawny OKFiSF reguluje porozumienie, podpisane 20 maja 1988 roku. Stronę polską reprezentowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji oraz Uniwersytet Warszawski, natomiast francuską Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Nauki i Sportu oraz Uniwersytet Sorbony.

W ten sposób OKFISF stał się ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną największego Uniwersytetu w Polsce i korzysta z pomieszczeń usytuowanych w kampusie głównym UW, w ścisłym centrum miasta. Ośrodek korzysta jednocześnie ze wsparcia Ambasady Francji w Polsce.

Działalność OKFiSF skupia się wokół czterech, podstawowych zagadnień:

 • promowanie debat publicznych między Francją a Polską
 • prowadzenie projektów badawczych
 • wspieranie polsko-francuskiej współpracy uniwersyteckiej
 • udostępianie studentom oraz naukowcom zbiorów bibliotecznych związanych z językiem i kulturą francuską.

Działalność Ośrodka jest wielowymiarowa i zajmuje się szeroko rozumianymi naukami humanistycznymi i społecznymi. Program działania Ośrodka koncentruje się jednak na dwóch podstawowych płaszczyznach:

 • kwestie związane z wielkimi wyzwaniami europejskimi i ich przyszłością
 • kwestie związane z pamięcią oraz narracją historyczną.

OKFiSF współpracuje z największymi instytucjami akademickimi, think tankami, fundacjami oraz instytucjami kultury zarówno francuskimi, polskimi jak i europejskimi.