O mieście z mieszkańcami - Dialog polsko-francuski - Konferencja 23-24 października 2013 r.

Warsztaty

Wnioski z warsztatu moderowanego przez Ewę Stokłuskę i Artura Celińskiego.
Wnioski z warsztatu moderowanego przez Joannę Stefańską.
Wnioski z warsztatu moderowanego przez Cezarego Trutkowskiego i Maję Sawicką.
Wnioski z warsztatu moderowanego przez Annę Wieczorek.
Wnioski z warsztatu moderowanego przez Piotra Wołkowińskiego. Spisała Justyna Wiśniewska.
Celem warsztatów jest zaplanowanie procesu konsultacji publicznych w odniesieniu do konkretnego, z życia zaczerpniętego zagadnienia.
Podczas warsztatów konsultacje publiczne będziemy rozumieć jako otwartą, dwustronną komunikację między instytucją i mieszkańcami, zorientowaną na zebranie informacji i stworzenie zasobu wspólnej wiedzy w rozważanym przedmiocie. Jest to niezbędne dla rozwoju usług publicznych dostosowanych do potrzeb oraz budowania dobrych wzajemnych relacji.
W trakcie warsztatów poszukamy odpowiedzi na pytanie o to, jak instytucja publiczna może nawiązać autentyczny kontakt z partnerami społecznymi. Będziemy też dyskutować o tym, jak zapewnić wiarygodność i rzetelność procesu konsultacji, gdy wyzwaniem jest uwzględnienie interesów różnych grup społecznych, zwłaszcza tych, które słabo wyrażają własne racje i potrzeby.

Partnerami w przygotowaniu warsztatów są: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki (więcej informacji) oraz Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (więcej informacji).

Zadanie praktyczne dla uczestników warsztatów

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki chce realizować projekty w przestrzeni miejskiej, we współpracy z mieszkańcami Warszawy (zwłaszcza z sąsiedztwa), studentami pobliskich uczelni, formalnymi i nieformalnymi grupami działającymi na rzecz kultury, sztuki, przestrzeni ekspresji i dialogu.

Nasze warsztaty mają pomóc w większym otwarciu Zachęty „na miasto”. Ich celem jest pomoc w zaplanowaniu konsultacji publicznych dotyczących działań, które Zachęta mogłaby podejmować u siebie, gościnnie, jak też w przestrzeni miejskiej, wspólnie z różnymi partnerami i na rzecz różnorodnych grup społecznych.

Planując wraz z Zachętą proces komunikacji z partnerami społecznymi będziemy odwoływać się do wyników niedawno przeprowadzonych konsultacji publicznych dotyczących zagospodarowania i społecznej funkcjonalności pl. Małachowskiego, gdzie mieści się Zachęta.

Warsztaty krok po kroku

Aby wziąć udział w warsztatach trzeba będzie się na nie zarejestrować za pośrednictwem strony internetowej konferencji: www.miasto-ville.uw.edu.pl. Rejestracja będzie aktywna do 21.10. Przed warsztatami ich uczestnicy otrzymają materiały informacyjne przedstawiające bardziej szczegółowo dyskutowane zagadnienie.Na warsztaty 23.10 będą się składać:
 • wycieczka po pl. Małachowskiego,
 • przedstawienie kontekstu debat przez osoby z Centrum Deliberacji IS UW, Zachęty oraz Centrum Komunikacji Społecznej w Urzędzie m.st. Warszawy,
 • moderowane dyskusje w grupach po 7 osób,
 • pytania/odpowiedzi do/od Zachęty i przedstawicieli Centrum Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta st. Warszawy,
 • podsumowanie wyników prac w grupach i ich opublikowanie na stronie WWW konferencji.
Dyskusje w grupach odbędą się w jednej sali w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Dyskusje będą prowadzona w języku angielskim. Brane jest pod uwagę utworzenie grup warsztatowych dyskutujących po polsku.

Moderatorami będą: Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, Artur Celiński, Cezary Trutkowski, Ewa Stokłuska, Julien Talpin, Laurence Monnoyer-Smith, Piotr Wołkowiński, Yves Sintomer oraz Petra Marguc.

Spotkanie będzie trwało ok. 2 godz. 45 min.

Harmonogram warsztatów

16:10-16:40 Przejście z Dobrej 55 na pl. Małachowskiego
16:40-17:00 Poczęstunek
17:00-17:45 Wprowadzenie
17:45-18:40 Pierwsza runda debat – pytania i odpowiedzi są przekazywane na bieżąco, wyświetlane na ekranie
18:40-18:50 Przerwa kawowa
18:50-19:45 Druga runda debat – pytania i odpowiedzi są przekazywane na bieżąco, wyświetlane na ekranie

Ramy dla debat grupowych

Moderatorzy spiszą propozycje grup w odniesieniu do pytań, które mają pomóc w zaplanowaniu procesu konsultacji. Oto punkty odniesienia dla dyskusji:
 1. cel ogólny -> cele szczegółowe: Jakie będą Wasze cele operacyjne?
 2. powiązanie celów szczegółowych z działaniami: Jak chcecie realizować cele szczegółowe?
 3. dobór uczestników projektu (mieszkańcy, inne grupy) i sposoby oraz zakres ich zaangażowania: Ilu uczestników projektu przewidujecie? Jak będą reprezentowane poszczególne grupy odniesienia? Jak chcecie dotrzeć do potencjalnych uczestników projektu? W jakiej roli będą występować? Uzasadnijcie propozycję
 4. wybór metod pracy z uczestnikami projektu: Jakie metody zbierania informacji od uczestników projektu chcecie zastosować? Jak będziecie z nimi się kontaktować, uzgadniać działania i wnioski? Kto przygotowywałby raport zawierający wnioski końcowe i rekomendacje? Uzasadnijcie propozycję
 5. uzupełnienie diagnozy: Jakich dodatkowych informacji, poza tymi, które znalazły się w materiałach informacyjnych, potrzebowalibyście planując działania?
 6. zakres potrzebnych informacji: Jakich informacji przede wszystkim będziecie potrzebować od uczestników projektu? Sformułujcie zasadnicze pytania, na które chcielibyście znaleźć odpowiedź.
 7. harmonogram: ile czasu potrzebowalibyście na realizację działań? - rozpiszcie na działania
 8. rola osób planujących i realizując działania z mieszkańcami: Jak widzicie Waszą rolę w projekcie jako osób planujących konsultacje?
 9. obszary ryzyka: Jakie rodzaje ryzyka związanego z realizacją założonych celów dostrzegacie? Jakie działania minimalizujące te ryzyka proponujecie podjąć?
 10. ewaluacja: Na czym powinna polegać? Kiedy powinna być przeprowadzona? Na jakie główne pytania chcielibyście uzyskać odpowiedź w jej trakcie?
Przebieg dyskusji w grupach będzie nagrywany. Wyniki pracy grupowej zostaną zamieszczone na stronie WWW konferencji w zakładce "warsztaty".

Co będzie wynikiem warsztatów?

Wartość poznawcza warsztatów będzie polegała na tym, że ich uczestnicy dowiedzą się, jak odmiennie można zaplanować proces komunikacji publicznej mając przed sobą ten sam cel. Zakładamy, że różne grupy warsztatowe mogą poświęcić więcej uwagi odmiennym aspektom problemu i projektu, uwrażliwiając na nie pozostałych uczestników. Uczestnicy warsztatów, którzy nie mają za sobą doświadczeń w prowadzeniu konsultacji publicznych, dowiedzą się, z jakimi wyzwaniami spotykają się osoby, które je realizują. Wynikiem warsztatów będzie 8 opisów procesu przygotowania komunikacji między instytucją i mieszkańcami. Mimo wspólnych ram, które stworzą pytania do uczestników warsztatu, każda propozycja ma szansę być oryginalna. Ta oryginalność, polegająca na zaproponowaniu odmiennych ścieżek rozwiązania problemu wraz z uzasadnieniem działań, będzie inspiracją dla powstania jednej, spójnej koncepcji, która później może być wdrożona. Na tym polega wartość dodana warsztatów.

Prosimy o przesyłanie pytań i sugestii dotyczących warsztatów na adres email: cd@uw.edu.pl